Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 3

[Nâng cao tư duy và phát triển Toán lớp 6] – Tuyển tập Bài tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Phần 3.

Đề bài

Bài 21: Tồn tại hay không 2 số tự nhiên m và n sao cho: 2015n – 18m + 7 = 0?

Bài 22: Cho a, b là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng hai số 13a + 4b và 15a + 7b hoặc là hai số nguyên tố cùng nhau hoặc có ước chung là 31.

Bài 23: Cho m va n là các số tự nhiên, m là số tự nhiên lẻ. Chứng tỏ rằng m và mn+8 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài 24: Chứng minh rằng : Nếu n là một số tự nhiên khác 0 thì 5+ 1995 chia hết cho 20.

Bài 25: Tìm x, y biết x, y thuộc Z với x,y cùng dấu và x + y + |y| = 2015 (1)

Bài 26: Biết (a,b) = 95. Tìm (a + b, a – b).

Bài 27: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn : a+ b=c+ d và a2 + b2 = c2 + d2.

Chứng minh rằng: a2014 + b2014 = c2014 + d2014.

Bài 28: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp đôi tích các chữ số của nó.

Bài 29: Tìm các số tự nhiên x và y lớn hơn 1 thỏa mãn cả hai điều kiện  là x + 1 chia hết cho y và y + 1 chia hết cho x.

Bài 30: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chỉ chứa các thừa số nguyên tố 2 và 5, biết rằng khi chia nó cho 2 thì được một số chính phương.

Chúc  các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Mọi thông tin cần tư vấn đăng ký học tập môn Toán lớp 6 vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916 – Thầy Thích.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến