Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Bài tập cơ bản về số tự nhiên và lũy thừa với số tự nhiên

[Học toán lớp 6 cơ bản] – Đề bài: Bài tập cơ bản về số tự nhiên và lũy thừa với số tự nhiên.

Câu 1: Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )

a) 1449 – {[(8.33 + 184) : 23] .9}

b) 11.25 + 95.11 + 89.51 + 69.89

c) 115 . 23 – 15 . 23

Câu 2 : (3 điểm) Tính bằng cách hợp lí ( nếu được):

a)    7.24.25

b)    5.4– 18:32

c) 23.75 + 25.23 + 180

d) 32 : {160 : [300 – (175+21.5)]}

Câu 3 : (3 điểm) Tìm x thuộc N, biết:

a)    (x-3)-75 = 16

b)   2346 : (x+8) = 23

c) 2x + 3 = 5: 5

d) 3x+2 = 81

Câu 4 : (1 điểm) Không tính cụ thể giá trị, hãy so sánh:

a) 273 và 94

b) 20112 và 2010.2012

Câu 5 : (1 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và khi chia cho 31 thì dư 28.

Câu 6: Tính tổng sau:  S = 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + + 242 + 247

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến