Gia sư môn Toán » Học toán lớp 8 cơ bản và nâng cao

Bài tập nâng cao về dấu hiệu chia hết trong Toán lớp 8

[Bồi dưỡng Toán lớp 8] – Chuyên đề: Bài tập nâng cao về dấu hiệu chia hết trong Toán lớp 8.

Bài 1: Chứng minh rằng: Số A = 0,3.(19831983 + 19171917) là một số nguyên.

Bài 2: Chứng minh rằng: Với mọi m, n thuộc Z, ta có:

  1. n3 + 11n ⋮ 6
  2. mn(m2 – n2) ⋮ 3
  3. (n + 1)(2n + 1) ⋮ 6

Bài 3: Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng: p2 – 1 ⋮ 24,

Bài 4: Chứng minh rằng: n và n5 có chữ số tận cùng giống nhau.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến