Gia sư môn Toán » Toán Lớp 3

Bài Tập Toán Lớp 3: Bảng Chia 6

BẢNG CHIA 6

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 18 : 6 =                  b) 12 : 6 =                  c) 90 : 6 =                  d) 42 : 6 =

e) 24 : 6 =                  f) 54 : 6 =                   g) 30 : 6 =                  h) 96 : 6 =

Bài 2. Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 36 : 6 … 5             b) 54 : 6 … 27 : 3                 c) 12 : 6 … 10 : 5

d) 42 : 6 … 9             e) 24 : 6 … 3 x 5                   f) 60 : 6 … 27 : 3

Bài 3. Có 42 kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài 4. Khoanh vào phép chia có thương bé nhất:

30 : 6              12 : 6              24 : 6              42 : 6

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lấy một số chia cho 6 rồi nhân thương với 6. Ta sẽ được:…

b) Lấy 72 cái bát, xếp thành các chồng, mỗi chồng có 6 cái bát. Ta sẽ được số chồng bát là: …

Hướng Dẫn Giải

Bài 1.

a) 18 : 6 = 3               b) 12 : 6 = 2               c) 90 : 6 = 15             d) 42 : 6 = 7

e) 24 : 6 = 4               f) 54 : 6 = 8               g) 30 : 6 = 5               h) 96 : 6 = 16

Bài 2.

Tốt nhất bài toán này gia sư khuyên các em nên tính các kết quả ra để có sự so sánh.

a) 36 : 6 > 5               b) 54 : 6 < 27 : 3                   c) 12 : 6 = 10 : 5

d) 42 : 6 < 9               e) 24 : 6 < 3 x 5                    f) 60 : 6 > 27 : 3

Bài 3.

Mỗi túi có số ki-lô-gam muối là:

42 : 6 = 7 (kg)

Bài 4.

Ta có: 30 : 6 = 5                   12 : 6 = 2                   24 : 6 = 4                   42 : 6 = 7

Vậy ta chọn: 12 : 6

Bài 5.

a) Ta sẽ được số bị chia.

b) Số chồng bát là: 72 : 6 = 12 (chồng)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến