Gia sư môn Toán » Toán Lớp 3

Bài Tập Toán lớp 3: Bảng Nhân 6

Một số bài toán về bảng nhân 6, được các gia sư toán lớp 3 sưu tập và hướng dẫn giải, kính mời quý phụ huynh và các em tham khảo.

BẢNG NHÂN 6

Bài 1: Điền số vào chỗ trống:

a) 6 x … = 36                        b) 6 x 8 = … x 6       c) 6 x 9 = 6 x 8 + …

d) … x 5 = 30                        e) 6 x 7 = 7 x …        f) 6 x 4 = 6 x … + 6

Bài 2: Tính:

a) 6 x 8 + 52              b) 6 x 10 + 24           c) 6 x 9 + 46

Bài 3: Điềm thêm ba số vào mỗi dãy số sau:

a) 12; 18; 24; …

b) 3; 9; 15; 21;…

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) Kết quả của phép tính 6 x 9 – 30 là:

A. 24               B. 26               C. 30

b) Kết quả của phép tính 6 x 8 + 130 là:

A. 270                        B. 178             C. 370

c) Kết quả phép tính 6 x 35 + 73 là:

A. 280                        B. 293             C. 283

Bài 5: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 12 nhân với 4. Số đó là?

Bài 6: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 9 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn làm bài

Bài 1:

a) 6                 b) 8                 c) 6

d) 6                 e) 6                 f) 3

Bài 2:

a) 6 x 8 + 52 = 48 + 52 = 100

b) 6 x 10 + 24 = 60  + 24 = 84

c) 6 x 9 + 46 = 45 + 46 = 91

Bài 3:

a) Thấy: 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

24 + 6 = 30; 30 + 6 = 36; 36 + 6 = 42

Vậy ba số cần điền là: 30; 36; 42

b) Thấy: 3 + 6 = 9, 9 + 6 = 15, 15 + 6 = 21, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

21  + 6 = 27; 27 + 6 = 33; 33  + 6 = 39

Vậy ba số cần điền là: 27; 33; 39

Bài 4:

a) 6 x 9 – 30 = 54 – 30 = 24. Vậy chọn: A

b) 6 x 8 + 130 = 48 + 130 = 178. Vậy chọn:  B.

c) 6 x 35 + 73 = 210 + 73 = 283. Chọn: C

Bài 5:

Theo đề bài ta có: 6 x … = 12 x 4

Mà 12 x 4 = 48. Vậy số đó là: 8

Bài 6:

Số bông hoa là:

6 x 9 = 54 (bông hoa)

Đ/S: 54 bông hoa.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến