Gia sư môn Toán » Toán Lớp 3

Bài Tập Toán Lớp 3: Nhân Số Có Hai Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số (không nhớ)

Bài tập toán lớp 3 – gia sư toán lớp 3.

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ)

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6         b) 22 x 4        c) 13 x 2         d) 11 x 5        e) 33 x 3

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 13 x 3 = 3…          b) 2… x 4 = …8       c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4       e) 99 x … = 99          f) 3… x 2 = …8

Bài 3: Tìm x:

a) x : 3 = 12               b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13        d) x : 22 = 22 + 19

Bài 4. Mỗi thùng dầu chứa 33 lít dầu. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 11 x 6 = 66            b) 22 x 4 = 88           c) 13 x 2 = 26

d) 11 x 5 = 55           e) 33 x 3 = 99

Bài 2

a) 13 x 3 = 39            b) 22 x 4 = 88           c) 33 x 2 = 66

d) 42 x 2 = 84           e) 99 x 1 = 99            f) 34 x 2 = 68

Bài 3.

a) x : 3 = 12

x = 12 x 3

x = 36

b) x : 5 = 20

x = 20 x 5

x = 100

c) x : 4 = 7 + 13

x : 4 = 20

x = 20 x 4

x = 80

d) x : 2 = 22 + 19

x : 2 = 41

x = 41 x 2

x = 82

Bài 4.

Ba thùng chứa số lít dầu là:

3 x 32 = 96 (lít)

Đ/S: 96 lít

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến