Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Bài toán chia rượu

Long và Hiệp tính chia đều nhau số rượu đựng đầy trong bình 8 lít. Tuy nhiên, hai bạn gia sư này chỉ có thêm 2 chiếc bình rỗng: một chiếc 3 lít và 1 chiếc 5 lít. Các em học sinh giỏi toán hãy giúp hai bạn này chia sao cho đều.

Một gợi ý

B1: Đầu tiên hãy đổ rượu từ bình 8 lít sang bình 5 lít sao cho đầy.

B2: Lấy rượu bình 5 lít đổ đầy bình 3 lít.

B3: Đổ hết rượu từ bình 3 lít vào bình 8 lít.

B4: Đổ hết rượu từ bình 5 lít vào bình 3 lít. Lúc này bình 8 lít chứa 6 lít rượu, bình 3 lít có 2 lít rượu và bình 5 lít rỗng.

B5: Đổ rượu từ bình 8 lít đầy bình 5 lít.

B6; Lấy rượu từ bình 5 lít đổ đầy bình 3 lít. Bây giờ bình 5 lít có 4 lít rượu, bình 3 lít có 3 lít rượu và bình 8 lít có 1 lít rượu.

B7: Đổ toàn bộ bình 3 lít vào bình 8 lít. Và ta có được 4 lít rượu trong bình 5 lít và 4 lít trong bình 8 lít.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến