Gia sư môn Toán » Toán Lớp 3

Bài Toán Lớp 3: Tìm Một Trong Các Phần Bằng Nhau Của Một Số

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ¼ của 28 m là….

b) 1/3 của 18 kg là…

c) 1/5 của 30 phút là…

d) 1/6 của 36 l là:…

Bài 2. Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 3. Lớp 3A có 48 học sinh, 1/6 số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

HD

Bài 1.

a) ¼ của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Bài 2.

Phần sợi dây bị cắt đi dài là: 36 x ¼ = 9 (cm)

Phần sợi dây còn lại là: 36 – 9 = 27 (cm)

Đ/S. 27 cm.

Bài 3.

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x 1/3 = 16 (học sinh)

Đ/S. 16 học sinh

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến