Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Bài toán lớp 5 về Thay chữ bằng chữ số

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trên mạng] – Bài toán lớp 5 về Thay chữ bằng chữ số.

Đề Bài: Thay các chữ cái dưới đây bởi các chữ số (chữ cái khác nhau thì thay bởi các chữ số khác nhau) sao cho kết quả các phép tính dưới đây đạt giá trị lớn nhất.

CHUC + MUNG + THAY + CO + NHAN + NGAY – 20 – 11

Lời giải:

Vì N xuất hiện ở những hàng cao nhất và nhiều lần nhất nên N phải bằng 9 để kết quả lớn nhất. Tiếp đó C xuất hiện ở hàng cao nhất còn lại giống M và T nhưng C còn ở hai hàng khác nữa nên C bằng 8. Nếu M là 7 thì T là 6 và ngược lại, kết quả của phép toán không thay đổi. Với lập luận như trên thì H bằng 5, U bằng 4 và G là 3. Từ đó A bằng 2, Y bằng 1 và O là 0.

Vậy ta có 2 đáp số :

8548 + 6493 + 7521 + 80 + 9529 + 9321 – 20 – 11 = 41461

và 8548 + 7493 + 6521 + 80 + 9529 + 9321 – 20 – 11 = 41461

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến