Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Bạn sinh ngày nào?

Chúng ta có thể dễ dàng xác định ngày trong tuần mà một sự kiện sẽ diễn ra hoặc sẽ diên ra khi biết ngày tháng của nó. Thật vậy, đó lại là một điều kỳ diệu nữa của toán học.

Một số bảng để dùng

SỐ CHO THÁNG

THÁNG 1

1

THÁNG 2

4

THÁNG 3

4

THÁNG 4

0

THÁNG 5

2

THÁNG 6

5

THÁNG 7

0

THÁNG 8

3

THÁNG 9

6

THÁNG 10

1

THÁNG 11

4

THÁNG 12

6

Nếu năm đó nhuận thì tháng 1 là 0, tháng 2 là 3

SỐ CHO NGÀY

THỨ HAI

2

THỨ BA

3

THỨ TƯ

4

THỨ NĂM

5

THỨ SÁU

6

THỨ BẢY

7

CHỦ NHẬT

1

SỐ CHO THẾ KỶ

Với những này từ 16/09/1752 đến 1700: cộng 4

Từ 1800 đến 1899: cộng 2

Từ 1900 đến 1999: cộng 0

Từ 2000 đến 2099: cộng 6

Từ 2100 đến 2199: cộng 4

Ta xét ví dụ sau: Xác định ngày trong tuần của ngày 27 tháng 8 năm 1990

Các bước:

  1. Lấy hai chữ số cuối trong năm. Năm 1990 lấy 90.
  2. Chia số vừa lấy được cho 4 và bỏ qua số dư nếu có. 90 : 4 = 22 (bỏ qua số dư là 2)
  3. Tìm số cho tháng. Tháng 8 số 3
  4. Đem ngày trong tháng cộng với các số thu được từ bước 1 đến bước 3. Ta có: 27 +90 + 22 + 3 = 142.
  5. Chia tổng thu được ở bước 4 cho 7. Có 142 : 7 = 20 dư 2 (Nếu dư 0 thì chọn số 7)
  6. Tìm số cho thế kỷ. Vì năm 1990 nên số thế kỷ là 0. Thêm số này vào số dư từ bước 5.

Số thế kỉ  + số dư = 2 + 0 = 2

Tổng 2 vừa nhận được cho ta biết ngày trong tuần. Tìm trong bảng số cho ngày, 2 tương ứng với thứ 2.

Tôi là một gia sư dạy kèm toán tại nhà và tôi sinh ngày 2 – 10 – 1987. Bạn hãy tính giúp tôi xem tôi sinh vào thứ mấy? Giải thích vì sao ta lại tính được như thế?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến