Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Các số nguyên tố giữa 1 và 1000

Khái niệm về số nguyên tố: Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Sau đây, trang gia sư toán xin giới thiệu đến các bạn danh sách các số nguyên tố từ giữa 1 và 1000.

2 47 109 191 269 353 439 523 617 709 811 907
3 53 113 193 271 359 443 541 619 719 821 911
5 59 127 197 277 367 449 547 631 727 823 919
7 61 131 199 281 373 457 557 641 733 827 929
11 67 137 211 283 379 461 563 643 739 829 937
13 71 139 223 293 383 463 569 647 743 839 941
17 73 149 227 307 389 467 571 653 751 853 947
19 79 151 229 311 397 479 577 659 757 857 953
23 83 157 233 313 401 487 587 661 761 859 967
29 89 163 239 317 409 491 593 673 769 863 971
31 97 167 241 331 419 499 599 677 773 877 977
37 101 173 251 337 421 503 601 683 787 881 983
41 103 179 257 347 431 509 607 691 797 883 991
43 107 181 263 349 433 521 613 701 809 887 997
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến