Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy

Đề bài: Cho dãy số : 1, 4, 7, 10, …, 31, 34, … Tìm số hạng thứ 100 trong dãy. 

Bài giải

– Dãy số đã cho có khoảng cách giữa hai số là 3

– 100 số hạng có khoảng cách là 100 – 1 = 99 khoảng cách

99 số có số đơn vị là :

99 x 3 = 297

Chữ số thứ 100 là 1 + 297 = 298

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến