Gia sư môn Toán » Toán Lớp 7

Cho tam giác ABC cân ở A có chu vi bằng 16cm, cạnh đáy BC = 4cm. So sánh các góc của tam giác.

Cho tam giác ABC cân ở A có chu vi bằng 16cm, cạnh đáy BC = 4cm. So sánh các góc của tam giác.

Giải

Ta có: 16 = AB + AC + BC => AB + AC = 16 – BC = 16 – 4 = 12 (cm)

Do tam giác ABC cân tại A nên AB = AC. Suy ra: AB = AC = 12 : 2 = 6 (cm)

Vậy theo quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác ta có:

AB = AC nên góc ACB =góc ABC

AB > BC nên góc ACB > góc BAC. Suy ra: góc ABC > góc BAC

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến