Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Chứng minh các tam giác PAC và PBD đồng dạng

BÀI TOÁN 5: Đường tròn (O;R1) và (O’;R2) tiếp xúc nhau tại P. Một cát tuyến qua P cắt (O;R1) tại A và  (O’;R2) tại B. Một cát tuyến khác cũng qua P cắt  (O;R1) tại C và (O’;R2) tại D. Chứng minh các tam giác PAC và PBD đồng dạng.

Sau khi đọc bài toán này gia sư cần cho học sinh nhắc lại kiến thức về hai đường tròn tiếp xúc với nhau. Và từ đó cần yêu cầu học sinh để giải bài toán trên chung ta phải đi xét hai trường hợp xảy ra.

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài và hai đường tròn tiếp xúc trong. Ở đây tôi chỉ trình bày về hai đường tròn tiếp xúc ngoài còn trường hợp hai đường tròn tiếp xúc ngoài chúng ta chứng minh tương tự.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến