Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 5 và 8?

Đề bài: Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 5 và 8?

Giải

Dấu hiệu chia hết cho 8 là số có 3 chữ tận cùng chia hết cho 8.

Do chia hết cho 8 nên số đó chẵn mà chia hết cho 5 nữa nên có tận cùng là 0.

Gọi số có 5 chữ số là:  abcd0 chia hết cho 5.

Để chia hết cho 8 thì cd0 chia hết cho 8. =>  cd chia hết cho 4.

Những số dạng cd chia hết cho 4 là: 00; 04; 08; …; 96 => có 25 số. hay có 25 cách chọn cd.

Có: 9 cách chọn a; 10 cách chọn b.

Có: 9 x 10 x 25 = 2250 số.

Đ/S: 2250.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến