Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Để đánh số trang sách của một cuốn sách dày 220 trang, người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Đề bài: Để đánh số trang sách của  một cuốn sách dày 220 trang, người taphải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Bài giải

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là :

(9-1 ) : 1 + 1 = 9 trang

Từ trang 1 đến trang 9 cần só chữ số là:

9 x 1  = 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 90 có số trang là :

(90- 10 ) :1 + 1 = 90 trang

Từ trang 1 đến trang 9 cần só chữ số là:

90 x 2 = 180 chữ số

Số trang phải đánh 3 chữ số là:

220 – 90 – 9 = 121 trang

Số chữ số để đánh 121 trang là :

121 x 3 = 363 chữ số

Số chữ số cần để đánh cuốn sách 220 tang là :

363 + 180 + 9 = 552( chữ số)

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến