Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 17: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013

Đề Số 17: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2012 – 2013

(Thời gian: 45 phút)

PHẦN I: + Điểm mỗi bài là 1 điểm

Bài 1.  Tính giá trị của biểu thức: bai1-2012

Bài 2. Tìm x biết: bai2-2012

Bài 3.  Mỗi phút một người hít thở 15 lần, mỗi lần hít 0,55 lít không khí, mỗi lít không khí nặng 1,3 g. Hỏi trong 5 ngày người đó hít bao nhiêu gam không khí.

Bài 4.  Tổ I trồng được 15 cây, tổ II trồng được hơn tổ I 4 cây. Tổ III trồng hơn trung bình cộng 3 tổ là 6 cây. Tính số cây tổ III trồng được.

Bài 5.  Cho 3 số có tổng 2052. Biết số tứ nhất bằng 3/4  số thứ hai, số thứ hai bằng 1/3  số thứ ba. Tìm mỗi số.

Bài 6.  Hai ô tô cùng khởi hành một lúc tại A và B để đi cùng chiều tới địa điểm C. Biết rằng A cách B là 48 km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô tô xuất phát  từ B tại điểm C. Biết tỉ số vận tốc của ô tô đi từ A và ô tô đi từ B là 5/3  . Tính quãng đường BC.

Bài 7.  Tổng 2 bán kính của 2 hình tròn bằng 16 cm. Hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Tìm chu vi của mỗi đường tròn.

Bài  8.   Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. Hai mươi lăm năm về trước tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?

Bài 9.  Cho dãy số 2, 17, 47, 92, 152, … Tìm số hạng thứ 120 của dãy.

Bài 10.  Sách Khoa học và Lịch sử được xếp vào 5 ngăn: Ngăn một có 23 quyển,  ngăn hai có 5 quyển, ngăn ba có 16 quyển, ngăn bốn có 22 quyển, ngăn năm có 14 quyển. Sau khi lấy đi số sách trong một ngăn thì số sách Khoa học trong 4 ngăn còn lại gấp 3 lần số sách Lịch sử. Hỏi 4 ngăn còn lại có bao nhiêu sách mỗi loại?

PHN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Có 22 ô tô gồm 3 loại: loại 4 bánh chở được 6 tấn, loại 6 bánh chở được 8 tấn, loại 8 bánh chở 8 tấn. Số xe đó có tất cả 126 bánh và có thể chở cùng một lúc được 158 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe ?

Bài 2. Cho tứ giác  ABCD  có  diện là 1216 cm². Cho M, N, P trên AB  sao  cho AM = MN = NP = PB.  Cho E, F, G  trên  DD  sao  cho  DE = EF = FG = GC.  Tính diện tích tứ giác NPFE?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến