Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Điều kì lạ của số 13 đen đủi

Lấy một số tự nhiên bất kì có ba chữ số: abc. Lặp lại các chữ số của nó để được một số mới có sáu chữ số: abcabc. Tất cả những số được tạo thành theo cách này đề chia hết cho 7, 11, 13, 77, 91, 143 và 1001.

Ví dụ: Ta lấy số 479, lặp lại ta được: 479479.

Có: 479479 : 7 =  68497

479479 : 11 = 43589

479479 : 13 = 36883

479479 : 91 = 5269

479479 : 143 = 3353

479479 : 1001 = 479

Vì sao lại thế?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến