Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Đường Tròn Chín Điểm

Đường tròn chín điểm là một khái niệm hình học kết nối những điểm tưởng như không hề liên quan đến nhau trong một tam giác. Đường tròn này là khám phá của Charles Julien Brianchon (1783 – 1864) và Jean Poncelet (1788 – 1867).

Họ đã tìm ra rằng:

Mọi tam giác đều có một đường tròn đi quan chân ba đường cao, trung điểm các cạnh của tam giác và trung điểm các đoạn nối các đỉnh của tam giác với trực tâm.

Sau đó, vào năm 1822, K. W. Feuerbach đã chứng minh một quan hệ rất thú vị giữa đường tròn chín điểm, đường tròn nội tiếp và các đường tròn bàng tiếp của một tam giác, đó là: đường tròn chín điểm tiếp xúc với đường tròn nội tiếp và cả ba đường tròn bàng tiếp của tam giác.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến