Gia sư môn Toán » Số học

Giải phương trình nghiệm nguyên dạng ax + by + cxy = d

Gia sư toán hướng dẫn giải phương trình nghiệm nguyên Phương trình ax + bx +cxy = d

Ta đưa về dạng tích: x(a + cy) + a/c(a + cy) = d + ab/c <=>  (cx + b)(cy + a) = ab + cd

Từ đây ta có: cx + b và cy + a là các ước của ab + cd.

Ví Dụ: Giải phương trình: 2x + 5y – 3xy = 1

Giải

Ta có phương trình: 2x + 5y – 3xy = 1

<=> x(2 – 3y) – (2 – 3y) = 1 – 10/3

<=> (2 – 3y)(3x – 5) = 7.

Từ đây ta có các nghiệm là: (4, 1) và (2, 3)

Chúc các em học tốt!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến