Gia sư môn Toán » Hình Học

Hình Lăng Trụ

1. Hình lăng trụ:

lang-tru

Hình hợp bởi các hình bình hành A1A2A’2A’1, A2A3A’3A’2,…,AnA1A’1A’2 và hai đa giác A1A2…An, A’1A’2…A’n gọi là hình lăng trụ hoặc lăng trụ, và ký hiệu là A1A2…An.A’1A’2…A’n.

+ Trong một hình lăng trụ thì

– Các cạnh bên bằng nhau;

– Các mặt bên là các hình bình hành;

– Hai đáy là hai đa giác bằng nhau.

2. Hình hộp: là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

hinh-hop

+ Trong một hình hộp thì

– Các mặt bên là các hình bình hành;

– Các đường chéo của hình hộp cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3. Hình lăng trụ đứng: là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

lang-tru-dung

+ Trong hình lăng trụ đứng thì

– Độ dài cạnh bên là chiều cao;

– Các mặt bên là các hình chữ nhật.

4. Hình lăng trụ đều:

lang-tru-deu

 

là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

+ Trong hình lăng trụ đều thì

– Độ dài cạnh bên là chiều cao;

– Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

5. Hình hộp đứng: là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành.

hinh-hop-dung

6. Hình hộp chữ nhật: là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

hinh-hop-chu-nhat

7. Hình lập phương: là hình hộp chữ nhật  có tất cả các cạnh bằng nhau.

hinh-lap-phuong

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến