Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3).

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư Toán tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

DẠNG 3TÌM GIÁ TRỊ X THUỘC SỐ NGUYÊN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN 

Bài 1: Tìm x €  Z sao cho:

 1. |-5|.|x| = |-20|
 2. |x| < -5
 3. 12
 4. |x – 1| + (-3) = 17
 5. |x + 1| – (-4)  = 5
 6. |x| – (-2) = (-1)
 7. 5 – |x + 1| = 30
 8. |x – 1| – x + 1 = 0

 

 1. |2 – x| + 2 = x
 2. |x + 1| = |x – 2|
 3. 5 – |2x – 1| = (-7)
 4. |x + 2|  5
 5. |x – 1| > 2
 6. |x| = |23| và x < 0
 7. |x| = |-2| và x > 0
 8. (-1) + 3 + (-5) + 7 + … + x = 600
 9. 2 + (-4) + 6 + (-8) + … + (-x) = – 2000

 

 

Bài 2: Tìm x €  Z sao cho:

 1. (x + 1).(3 – x) = 0
 2. (x – 2).(2x – 1) = 0
 3. (3x + 9).(1 – 3x) = 0
 4. (x2 + 1).(81 – x2) = 0
 5. (x – 5)5 = 32

 

 1. (2 – x)4 = 81
 2. (31 – 2x)3 = -27
 3. (x – 2).(7 – x) > 0
 4. |x – 7| ≤ 3

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến