Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Ở một lớp học, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bàn học?

[Hỗ trợ giải Toán lớp 4 trực tuyến] – Đề bài: Ở một lớp học, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bàn học?

Giải:

Bài toán này thuộc dạng toán về tìm hai số biết hai hiệu số. 

1 bàn xếp 4 bạn thì 1 bạn chưa có chỗ ngồi.
1 bàn xếp 5 bạn thì thừa 2 bàn, thức là thiếu:
5 x 2 = 10 (bạn) thì ngồi đủ số bàn.

Vẽ sơ đồ:
|——————–|—|

|————————|—-———-|

Nếu tất cả các bàn đều 5 bạn ngồi thì số bạn sẽ nhiều hơn khi tất cả các bàn đều ngồi 4 bạn là:

1 + 10 = 11 (bạn)
1 bàn ngồi 5 bạn nhiều hơn 1 bàn ngồi 4 bạn là:
5 – 4 = 1 (bạn)

Vậy, số bàn là:
11 : 1 = 11 (bàn).
Số học sinh là:
4 x 11 + 1 = 45 (bạn).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến