Giải phương trình


Giải phương trình: (x – 6)^4 + (x – 8)^4 = 16

[Bổ trợ kiến thức Toán lớp 8] – Đề bài: Giải phương trình: (x – 6)4 + (x – 8)4 = 16 Hướng dẫn giải: Trong bài toán này các em lưu ý, ta sẽ vận dụng hằng đẳng thức sau: (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4 Ta có: (x – 6)4 […]