Số chính phương


Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6. Em Phạm Hưng học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn – Hải Dương có hỏi bài toán 6: Bài 1: Số 100! khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng […]

Chứng minh rằng tổng các bình phương của 5 số tự nhiên liên tiếp không thể là một số chính phương

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 8 – Số chính phương] – Đề bài: Chứng minh rằng tổng các bình phương của 5 số tự nhiên liên tiếp không thể là một số chính phương. Hướng dẫn giải: Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp đó là n – 2, n – 1, n, n +1, […]

Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là số chính phương

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 8 – Số chính phương] – Đề bài: Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là số chính phương. Hướng dẫn giải: Gọi 4 số tự nhiên, liên tiêp đó là n, n + 1, n+ 2, n + 3  (n € N). Theo đề […]