Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ? 2 x 2 x 2 x … x 2 (Có 2003 thừa số 2)

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trực tuyến] – Đề bài: Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ? 2 x 2 x 2 x … x 2 (Có 2003 thừa số 2).

Giải:

Tích của bốn thừa số 2 là 2 x 2 x 2 x 2 = 16 và 2003 : 4 = 500 (dư 3) nên ta có thể viết tích của 2003 thừa số 2 dưới dạng tích của 500 nhóm (mỗi nhóm là tích của bốn thừa số 2) và tích của ba thừa số 2 còn lại.

Vì tích của các thừa số có tận cùng là 6 cũng là số có tận cùng bằng 6 nên tích của 500 nhóm trên có tận cùng là 6.

Do 2 x 2 x 2 = 8 nên khi nhân số có tận cùng bằng 6 với 8 thì ta được số có tận cùng bằng 8 (vì 6 x 8 = 48). Vậy tích của 2003 thừa số 2 sẽ là số có tận cùng bằng 8.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến