Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm hai số có hiệu là 383, biết rằng nếu giữ nguyên số bị trừ và gấp số trừ lên 4 lần thì được hiệu mới là 158

Đề bài: Tìm hai số có hiệu là 383, biết rằng nếu giữ nguyên số bị trừ và gấp số trừ lên 4 lần thì được hiệu mới là 158.

Bài giải

Hiệu mới giảm là: 383 – 158 = 225

Số trừ cũ là: 225 – (4-1) = 75

Số bị trừ là : 75 + 383 = 458

TLại: 458 – 75 = 383

458 – (75 x 4) = 158  đúng

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến