Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508

Đề bài: Tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

508 – 140 = 368

Số hạng thứ hai là: 368 : 2 =184

Tổng khi Số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần  hơn tổng cũ là

184 – 140 =  48

Số hạng thứ hai là 48 : 2 = 24.

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến