Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 11 lần tổng các chữ số của nó

Đề bài: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 11 lần tổng các chữ số của nó.

Bài giải

Gọi số phải tìm là abc : ĐKiện

                              Theo đầu bài ta có   Abc = ( a + b+ c) x 11

Abc = 11 x a + 11 x b + 11 x c

A x 100 + bx 10  + c = a x11 + b x 11 + c x11

A x ( 11 + 89 ) + bx 10 + c = a x 11 + b x ( 10 + 1) +  c x ( 1 + 10)

A x11 + a x 89 + b x 10 + c = a x11 + b x10 + b + c + c x 10

A x 89 = b+ c x10 ( Cùng trừ đi nững số hạng giống nhau)

Số cầntìm là 198.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến