Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Tính Chất Của Các Số Nguyên Tố

Các số nguyên tố dường như giữ một vị trí rất quan trọng trong thế giới của những con số. Mọi con số đều có thể được phân tích thành các thừa số nguyên tố và chỉ có một cách phân tích mà thôi. Ví dụ, số 12 có thể được phân tích thành 2x2x3, còn số 18 có thể phân tích thành 3x3x2.

Sau đây là một số tính chất chỉ có ở các số nguyên tố:

  • 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.
  • Không tồn tại số nguyên tố nào lớn hơn 5 có thể có chữ số tận cùng là 5.
  • Tất cả các số nguyên tố lớn hơn các số nguyên tốt đơn vị (2; 3; 5; 7) đều phải có tận cùng là 1; 3; 7 hoặc 9.
  • Tích của hai số nguyên tố không bao giờ là một số chính phương.
  • Nếu tăng hoặc giảm 1 đơn vị ở một số nguyên tố lớn hơn 3 thì một trong hai kết quả sẽ luôn chia hết cho 6.

Tag: gia sư toán dạy về số nguyên tố

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến