Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau?

Gia sư toán tổng hợp một số bài toán lớp 5 hay và độc đáo. Rèn luyện khả năng tư duy của các em

Đề bài: Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 0; 1; 1; 1 ; 2; 1; 3; 1; 4; 1; 5; 1; 6…

Giải

Nếu coi: 1; 0 là 10, 1; 1 là 11….

Thì bài toán trở thành:

“Tính tổng 100 chữ số đầu tiên của số: 12345678910111213141516….”.

Từ 10 đến 54 là có 45 số hạng hay có 90 chữ số

=> Từ 1 đến 54 là có 99 chữ số, chữ số thứ 100 là chữ 5 (ở hàng chục của số 55)

Tổng các chữ số từ 1 đến 49 là:

5 x (1 + ..+ 9) +  10 x (1 + 2 + 3 + 4) =  325.

Tổng 100 chữ số đầu của dãy là:

325 + 5 + 0 + 5 + 1 + 5 + 2 + 5 + 3 + 5 +4 + 5 = 365

Đ/S: 365.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến