Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Tính tổng sau: 4/5.7+4/7.9+4/9.11+……+4/59.61

[Hỗ trợ giải toán lớp 6] – Đề bài: Tính tổng A = 4/5.7+4/7.9+4/9.11+……+4/59.61.

Hướng dẫn:

Ta có:
4/5.7 = 2.(1/5 – 1/7)
4/7.9 = 2.(1/7 – 1/9)

4/59.61 = 2.(1/59 – 1/61)
=> 4/5.7+4/7.9+4/9.11+……+4/59.61 = 2.(1/5 – 1/7 +1/7 – 1/9+…+ 1/59 – 1/61)
= 2.(1/5 – 1/61)
= 2.56/5.61
= 112/ 305

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến