Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Toán 5: Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập, gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn

Hãy viết các số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có 3 chữ số khác nhau ở phần thập, gồm các chữ số 1;2;3. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn trả lời:

Các số thập phân bé hơn 1 sẽ có phần nguyên là 0. Kết hợp với đề bài ba chữ số phần thập phân khác nhau và gồm các chữ số 1, 2, 3. Do đó: trước hết ta hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số 1; 2; 3: Các số đó là (sắp xếp luôn theo thứ tự tăng dần):

123; 132; 213; 231; 312; 321.

Vì thế, khi này ta chỉ cần thêm chữ số 0 và dấu phẩy vào bên phải các số đã cho là được câu trả lời của bài toán như sau:

0,123; 0,132; 0,213; 0,231; 0,312; 0,321

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến