Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

[Toán 6] – Bài tập số Nguyên: Tìm x, y thuộc Z biết:

[Học Toán lớp 6] – Bài tập số Nguyên: Tìm x, y thuộc Z biết:

 1. x + (-45) = (-62) + 17
 2. x + 29 = |-43| + (-43)
 3. 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)
 4. (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)
 5. x -{57 – [42 + (-23 – x)]} = 13 –{47 + [25 – (32 -x)]}
 6. |x| + |-4| = 7
 7. |x| + |y| = 1
 8. |x – 1| + (-3) = 17
 9. |-x| – (-4) = 3
 10. (-x + 31) – 39 = -69 + 11
 11. -129 – (35 – x) = 55
 12. (-37) – |7 – x| = – 127
 13. (x + 2).(3 – x) = 0
 14. (2x – 5)2 = 9
 15. (1 – 3x)3 = -8
 16. (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + … + (x + 99) = 0
 17. (x – 3) + (x – 2) + (x – 1) + … + 10 + 11 = 11
 18. (x – 3).(2y + 1) = 7
 19. Tìm x, y thuộc Z sao cho: |x – 8| + |y + 2| = 2
 20. (x + 3).(x2 + 1) = 0
 21. (x + 5).(x2 – 4) = 0
 22. 3x + 4y –xy = 15
 23. x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2003 = 2003
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến