Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Toán lớp 3 – Bài Tập Về Phép Cộng

Ở bài này, gia sư toán sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 3 thông qua một số bài toán về bốn phép tính, cụ thể ở bài này ta sẽ thực hành về phép công.

Bài 1: a) An nghĩ một số. Biết rằng số lớn nhất có hai chữ số kém số đó là 65. Tìm số An đã nghĩ.

b) Gia sư toán nghĩ một số. Biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có ba chữ số là 1. Tìm số gia sư toán đã nghĩ.

Giải

a) Số lớn nhất có hai chữ số là 65.

Số An nghĩ là: 99 + 65 = 164.

b) Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

Số gia sư toán nghĩ là: 999 + 1  = 1000

Bài 2: Từ ba chữ số 5, 2, 3 An lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau, rồi tính tổng các số vừa lập đó. Em hãy giúp An tính nhanh tổng đó?

Giải

Mỗi chữ số xuất hiện ở hàng chục  2 lần và hàng đơn vị 2 lần.

Vậy tổng đó là: (5  + 2 + 3) x 22 = 220

Bài 3: Không cần tính kết quả cụ thể, em hãy cho biết hai tổng sau có bằng nhau không? Vì sao?

A = 123 + 456 + 78 + 90

B = 498 + 76 + 153 + 20

Giải

Nhận xét: Tổng A hoặc B đều có 1 + 4 trăn, 2 + 5 + 7 + 9 chục và 3 + 6 + 8 + 0 đơn vị.

Do đó, A = B.

Bài 4: Tìm tổng X

a) X = 1  + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

b) X = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

c) X = 1  + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19.

Giải

a) X =  1  + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = (1  + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 10 + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 =  5×10 + 5 = 55

b) X = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = (2  + 18) + (4  + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 20 + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 5×20 + 10 = 110

c) X = 1  + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = (1  + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 20×5 = 100

Mời các em theo dõi các bài viết tiếp theo của gia sư toán lớp 3 chất lượng cao.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến