Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Toán lớp 6 nâng cao: Dạng toán tìm ba chữ số tận cùng và bốn chữ số tận cùng

[Toán lớp 6 nâng cao trực tuyến] – Dạng toán tìm ba chữ số tận cùng và bốn chữ số tận cùng.

Một số chú ý khi làm các dạng toán tìm ba chữ số tận cùng và bốn chữ số tận cùng:

–         Các số có tận cùng bằng 001, 376, 625 nâng lũy thừa nào (khác 0) cũng tận cùng bằng 001, 376, 625.

–         Số có tận cùng bằng 0625 nâng lên lũy thừa nào (khác 0) cũng tận cùng bằng 0625.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến