Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Toán lớp 6 – Tính giá trị biểu thức: A = 1.99 + 2.98+….+ 49.51 + 50.50

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Tính giá trị biểu thức: A = 1.99 + 2.98+….+ 49.51 + 50.50.

 Hướng dẫn giải:

Ta có:

A = 1.(100 – 1) + 2.(100 – 2) + …+ 49.(100 – 49) + 50.(100 – 50)
A = 100.(1 + 2 + … + 50) – (1^2 + 2^2 + …+ 50^50).

– Hướng dẫn tính B = 1^2 + 2^2 + …+ 50^50 = ?

B = 1^2 + 2^2 + …+ 50^50 = 1.(2 – 1) + 2.(3 – 1) + …+ 50.(51 – 1)
B = (1.2 + 2.3 + … + 50.51) – (1 + 2 + …+ 50)

– Hướng dẫn tính C = 1.2 + 2.3 + … + 50.51?

3C = 1.2.3 + 2.3.(4 – 1) + … + 50.51.(52 – 49)
=> 3C = 1.2.3 + 2.3.4 – 1.2.3 + … + 50.51.52 – 49.50.51
=> 3C = 50.51.52
C = 50.17.52

=> B = 50.17.52 – (1 + 2 + … + 50)

=> A = 100.(1 + 2 + … + 50) – [50.17.52 – (1 + 2 + … + 50)]
=> A = 101.(1 + 2 + … + 50) – 50.17.52
=> A = 101.51.25 – 50.17.52
=> A = 17.25.(101.3 – 2.52)
=> A = 17.25.199
=> A = 84575.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến