Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

[Toán lớp 6] – Viết tập hợp ước chung của 36, 60, 42

[Toán lớp 6] – Đề bài: Viết tập hợp ước chung của 36, 60, 42.

Giải:

Ta có   Ư(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

Ư(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}

Ư(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}

ƯC(36, 60, 42) = {1, 2, 3, 6}

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến