Gia sư môn Toán » Học toán lớp 8 cơ bản và nâng cao

Toán lớp 8 – Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Bổ trợ kiến thức Toán lớp 8 – Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

Đề bài: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

  • 3x2 + 10x + 3
  • 2x2 + 3x + 1
  • 3x2 + 8x + 4
  • 3x2 – 5x + 2
  • 3x2 + x + 15
  • 18x2 + 27x + 10

Hướng dẫn:

  • 3x2 + 10x + 3 = 3x2 + 9x + x + 3 = 3x.(x + 3) + x + 3 = (x + 3)(3x + 1).
  • 2x2 + 3x + 1 = 2x2 + 2x + x + 1 = 2x(x + 1) + (x + 1) = (x + 1)(2x + 1)
  • 3x2 + 8x + 4 = 3x2 + 6x + 2x + 4 = 3x(x + 2) + 2(x + 2) = (x + 2)(3x + 2).
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến