Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng, Toán dành cho các em học sinh lớp 5

Về Một Số Dạng Toán Lớp 5

Lý thuyết giải một số dạng toán lớp 5 – gia sư toán tiểu học tổng hợp.

  1. Dạng Tổng – Hiệu

Công thức : Số lớn =  (Tổng +  Hiệu): 2

Số bé = (Tổng – Hiệu ): 2

    2. Dạng Hiệu – Tỉ

Số lớn = Hiệu: Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn

Số bé = Hiệu: Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé

Hay  Số lớn  = Hiệu : (Mẫu số – Tử số) x Mẫu số

Số bé  = Hiệu : (Mẫu số – Tử số) x Tử số

  * Mở rộng

1.Cho hiệu của 2 số là A. Biết  số a/b thứ nhất bằng c/d số thứ hai. Tìm hai số.

Ta có công thức sau: Cách 1

Ta quy đồng tử số  a/b và c/d;

STN = A: ( b – d) x b

STH = A : (b- d ) x d

Cách 2 : Tìm tỉ số của 2 phân số a/b ; c/d  ta được phân số m/n

Ta có công thức sau:

STN = A: (m- n) x m

STH = A: (m – n) x n

Ví dụ: Hiệu của hai số là 14,2. Biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai. Tìm hai số đó ?

Giải :

Cách  1

Ta quy đồng tử số 2 phân số 2/5 ;1/ 3= 2/6

Ta có số lớn là: 14,2 : ( 6 – 5) x 6 =  85,2 (Số thứ hai)

Ta có số bé là: 14,2 : ( 6 – 5) x 5 = 71 (Số thứ nhất)

Cách 2

Tìm tỉ s 2/5 : 1/3= 6/5

Ta có số lớn là: 14,2 : ( 6 – 5) x 6 =  85,2 (Số thứ hai)

Ta có số bé là: 14,2 : ( 6 – 5) x 5 = 71 (Số thứ nhất)

3. Dạng Tổng – Tỉ

Số lớn = Tổng : Tổng số phần bằng nhau của tổng x Số phần của số lớn

Số bé = Tổng – Số lớn

Hay              Số lớn = Tổng : (Tử số + Mẫu số) x Mẫu số

Số bé = Tổng : ( Tử số + Mẫu số) x Tử số

   * Mở rộng

2 . Tổng của hai số là B. Biết n/m số thứ nhất bằng p/q số thứ hai. Tìm hai số đó.

         Giải

Ta quy đồng tử số 2 phân số n/m; p/q

STN =  B: (m + q) x m

STH = B : (m + q) x q

Cách 2 : tìm tỉ số của 2 phân số ; là phân số

STN =  B : (a +b) x a

STH = B : (a+ b) x b

Ví dụ: Tổng của hai số là 112,5. Biết 1/2 số thứ nhất = 1/3 số thứ hai. Tìm hai số ?

Giải

Cách 1

Số lớn là 112,5: ( 2+3) x 3= 67,5 (Số thứ hai)

Số bé là: 112,5: ( 2+3) x 2= 45 (Số thứ nhất)

Cách 2:

Lấy 1/2 : 1/3 = 3/2

Số lớn là 112,5: ( 2+3) x 3= 67,5 (Số thứ hai)

Số bé là: 112,5: ( 2+3) x 2= 45 (Số thứ nhất)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến